Đào, Thị Trang, Thị Hảo Nguyễn, Thị Lành Bùi, Thị Hải Hoàng, Thị Ngọc Lan Hoàng, và Thị Kim Phượng Đoàn. “Phát hiện đột biến mất đoạn Hai Gen Alpha Globin (--SEA) gây bệnh Αlpha Thalassemia bằng kỹ thuật PCR”. Tạp chí Phụ sản 18, no. 1 (Tháng Sáu 16, 2020): 27-31. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://vjog.vn/journal/article/view/790.