Nguyễn, Đình Phương Thảo, Thị Minh Hòa Hoàng, và Thị Kim Hoa Dương. “Khảo sát tình trạng rối loạn niệu dục ở phụ nữ mãn Kinh huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng ”. Tạp chí Phụ sản 21, no. 4-5 (Tháng Mười-Một 26, 2023): 82-87. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://vjog.vn/journal/article/view/1645.