Huỳnh, Thị Như Ngọc, và Trần Thảo Nguyên Nguyễn. “Nghiên cứu một số yếu tố Liên Quan Và kết cục Thai Kì ở những Thai phụ Có Thai to tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế”. Tạp chí Phụ sản 21, no. 3 (Tháng Chín 23, 2023): 50-59. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://vjog.vn/journal/article/view/1609.