Trần, Doãn Tú, Minh Đạt Hồ, Phước Thành Lê, và Công Lợi Nguyễn. “Đánh Giá tình trạng chảy máu bất thường từ tử Cung dựa vào biểu đồ PBAC ở phụ nữ Trong độ tuổi Sinh sản Và các yếu tố Liên Quan ”. Tạp chí Phụ sản 21, no. 3 (Tháng Chín 25, 2023): 60-66. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://vjog.vn/journal/article/view/1608.