Vo, Phi Long, The Hiep Hoang, Tran Tuan Hung Ho, Hoang Phong Pham, và Van Duc Vo. “Initial Evaluation Treatment Results of Laparoscopic Pectopexy in the Management of Uterine Prolapse”. Tạp chí Phụ sản 21, no. 1 (Tháng Sáu 13, 2023): 66-72. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://vjog.vn/journal/article/view/1561.