Phan, Kieu Linh, và Minh Tam Le. “Predictive Value of βhCG Measured on Day 11 After Blastocyst Embryo Transfer for Early Pregnancy Outcome”. Tạp chí Phụ sản 21, no. 1 (Tháng Sáu 13, 2023): 80-87. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://vjog.vn/journal/article/view/1557.