Nguyễn, Mạnh Hoan, Cao Cường Lê, và Thiện Huy Nguyễn. “Đặc điểm Và kết cục Thai kỳ của Thai phụ nhiễm COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai Trong đại dịch COVID-19”. Tạp chí Phụ sản 21, no. 3 (Tháng Chín 23, 2023): 35-42. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://vjog.vn/journal/article/view/1547.