Phan, Thị Dung, và Viết Tiến Nguyễn. “Đánh Giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân Viên Y Tế tại một bệnh viện”. Tạp chí Phụ sản 20, no. 4 (Tháng Năm 18, 2023): 62-67. Truy cập Tháng Mười 1, 2023. https://vjog.vn/journal/article/view/1541.