Mai, Trọng Dũng, Đức Thắng Nguyễn, Hoài Sơn Phạm, Thị Hồng Phượng Nguyễn, và Linh Huyền Lê. “Phân tích các yếu tố Liên Quan đến chỉ định phẫu thuật lấy Thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021”. Tạp chí Phụ sản 20, no. 3 (Tháng Mười 10, 2022): 46-49. Truy cập Tháng Hai 3, 2023. https://vjog.vn/journal/article/view/1506.