Trần, Thị Ly, Thị Thu Hạnh Trần, và Mạnh Thắng Nguyễn. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân Có kết Quả Tế bào âm đạo – cổ tử Cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”. Tạp chí Phụ sản 19, no. 4 (Tháng Ba 7, 2022): 35-40. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://vjog.vn/journal/article/view/1280.