Nguyễn, Việt Hà, Hải Hà Phạm, và Chí Thành Phan. “Chèn bóng buồng tử Cung cầm máu Trong khối U Nguyên bào nuôi: Nhân một trường hợp”. Tạp chí Phụ sản 18, no. 3 (Tháng Mười-Một 25, 2020): 65-68. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://vjog.vn/journal/article/view/1122.