Mạc, Thủy Thảo Phương, Minh Thư Dương, và Trần Bảo Chi Nguyễn. “Viêm Vú dạng hạt: Báo cáo loạt Ca Và điểm Qua Y văn”. Tạp chí Phụ sản 18, no. 4 (Tháng Năm 11, 2021): 65-70. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2022. https://vjog.vn/journal/article/view/1097.