Võ, V. C., T. N. Q. Trần, và M. T. Lê. “Nghiên cứu hiệu Quả sử dụng kháng Sinh dự phòng Trong mổ lấy Thai tại Bệnh viện Bình An, Quảng Nam”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 21, số p.h 3, Tháng Chín 2023, tr 9-14, doi:10.46755/vjog.2023.3.1621.