Nguyen, V. Q. H., D. T. Tran, và M. T. Le. “Lower Genital Tract Infection: A Community-Based Approach Study”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 21, số p.h 1, Tháng Sáu 2023, tr 59-65, doi:10.46755/vjog.2023.1.1554.