Phung, T. L., T. H. Nguyen, T. T. H. Tran, T. H. L. Nguyen, T. T. H. Nguyen, T. T. S. Nguyen, và M. L. Tran. “Prevalence of Low Genital Tract Colonization by Mycoplasma, Ureaplasma and Bacterial Vaginosis”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 21, số p.h 1, Tháng Sáu 2023, tr 40-45, doi:10.46755/vjog.2023.1.1543.