Le, S. P. A., S. P. Le, và V. Q. H. Nguyen. “Evaluate the Effectiveness of Laparoscopic Myomectomy Without Power Morcellator”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 21, số p.h 1, Tháng Sáu 2023, tr 46-52, doi:10.46755/vjog.2023.1.1539.