Phạm, T. Đơn, Q. V. Lê, T. T. Y. Phạm, V. T. Nguyễn, T. T. H. Hoàng, T. V. Trần, và T. N. Vũ. “Chẩn đoán các tổn thương Mô bệnh học Trên bệnh phẩm Sinh thiết buồng tử Cung”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 20, số p.h 3, Tháng Mười 2022, tr 91-96, doi:10.46755/vjog.2022.3.1412.