Phạm, T. H., Q. T. Nguyễn, và B. Q. Vũ. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và Giai đoạn Ung Thư Tế bào mầm buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 20, số p.h 2, Tháng Tư 2023, tr 51-56, doi:10.46755/vjog.2022.2.1341.