Mạc, T. T. P., M. T. Dương, và T. B. C. Nguyễn. “Viêm Vú dạng hạt: Báo cáo loạt Ca Và điểm Qua Y văn”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 18, số p.h 4, Tháng Năm 2021, tr 65-70, doi:10.46755/vjog.2020.4.1097.