[1]
T. D. Phan và V. T. Nguyễn, “Đánh giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân viên y tế tại một bệnh viện”, TC Phụ sản, vol 20, số p.h 4, tr 62-67, tháng 5 2023.