[1]
V. S. Dương và S. P. Lê, “Thai trứng lạc chỗ ở đoạn kẽ: Ca lâm sàng, tổng quan chẩn đoán và điều trị”, TC Phụ sản, vol 19, số p.h 3, tr 57-60, tháng 1 2022.