[1]
T. T. P. Mạc, M. T. Dương, và T. B. C. Nguyễn, “Viêm vú dạng hạt: Báo cáo loạt ca và điểm qua y văn”, TC Phụ sản, vol 18, số p.h 4, tr 65-70, tháng 5 2021.