Đào, T. T., Nguyễn, T. H., Bùi, T. L., Hoàng, T. H., Hoàng, T. N. L. và Đoàn, T. K. P. (2020) “Phát hiện đột biến mất đoạn hai gen Alpha Globin (--SEA) gây bệnh Αlpha Thalassemia bằng kỹ thuật PCR”, Tạp chí Phụ sản, 18(1), tr 27-31. doi: 10.46755/vjog.2020.1.790.