Huỳnh, P. K. M., Lý, T. L., Nguyễn, Ánh N., Lê, T. V. T. và Vương, T. N. L. (2023) “Tỷ lệ chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh có nồng độ progesterone huyết thanh thấp và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Hùng Vương”, Tạp chí Phụ sản, 21(3), tr 74-79. doi: 10.46755/vjog.2023.3.1612.