Phan, T. D. và Nguyễn, V. T. (2023) “Đánh giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân viên y tế tại một bệnh viện”, Tạp chí Phụ sản, 20(4), tr 62-67. doi: 10.46755/vjog.2022.4.1541.