Phạm, T. Đơn, Lê, Q. V., Phạm, T. T. Y., Nguyễn, V. T., Hoàng, T. T. H., Trần, T. V. và Vũ, T. N. (2022) “Chẩn đoán các tổn thương mô bệnh học trên bệnh phẩm sinh thiết buồng tử cung”, Tạp chí Phụ sản, 20(3), tr 91-96. doi: 10.46755/vjog.2022.3.1412.