Dương, V. S. và Lê, S. P. (2022) “Thai trứng lạc chỗ ở đoạn kẽ: Ca lâm sàng, tổng quan chẩn đoán và điều trị”, Tạp chí Phụ sản, 19(3), tr 57-60. doi: 10.46755/vjog.2021.3.1256.