Mạc, T. T. P., Dương, M. T. và Nguyễn, T. B. C. (2021) “Viêm vú dạng hạt: Báo cáo loạt ca và điểm qua y văn”, Tạp chí Phụ sản, 18(4), tr 65-70. doi: 10.46755/vjog.2020.4.1097.