Huỳnh, Thị Như Ngọc, và Trần Thảo Nguyên Nguyễn. 2023. “Nghiên cứu một số yếu tố Liên Quan Và kết cục Thai Kì ở những Thai phụ Có Thai to tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế”. Tạp Chí Phụ sản 21 (3), 50-59. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1609.