Trần, Doãn Tú, Minh Đạt Hồ, Phước Thành Lê, và Công Lợi Nguyễn. 2023. “Đánh Giá tình trạng chảy máu bất thường từ tử Cung dựa vào biểu đồ PBAC ở phụ nữ Trong độ tuổi Sinh sản Và các yếu tố Liên Quan ”. Tạp Chí Phụ sản 21 (3), 60-66. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1608.