Nguyễn, Mạnh Hoan, Cao Cường Lê, và Thiện Huy Nguyễn. 2023. “Đặc điểm Và kết cục Thai kỳ của Thai phụ nhiễm COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai Trong đại dịch COVID-19”. Tạp Chí Phụ sản 21 (3), 35-42. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1547.