Phan, Thị Dung, và Viết Tiến Nguyễn. 2023. “Đánh Giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân Viên Y Tế tại một bệnh viện”. Tạp Chí Phụ sản 20 (4), 62-67. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.4.1541.