Nguyen, Thi Van Kieu, Tran Tuan Hung Ho, That Minh Dat Ton, Thi Quynh Trang Tran, và The Hiep Hoang. 2023. “Prevalence, Severity and Factors Associated With Low Back Pain and Pelvic Girdle Pain During Pregnancy”. Tạp Chí Phụ sản 21 (1), 16-25. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.1.1540.