Đặng, Anh Linh, Thị Thu Hạnh Trần, và Thị Kim Cúc Nguyễn. 2022. “Can thiệp Nút động mạch tử Cung Có chọn lọc Trong điều trị thông nối động tĩnh mạch Trong Cơ tử Cung: Báo cáo loạt Ca”. Tạp Chí Phụ sản 20 (3), 141-45. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1492.