Phạm, Thị Đơn, Quang Vinh Lê, Thị Thanh Yên Phạm, Việt Thắng Nguyễn, Thị Tuyết Hằng Hoàng, Tuấn Vũ Trần, và Thị Ngân Vũ. 2022. “Chẩn đoán các tổn thương Mô bệnh học Trên bệnh phẩm Sinh thiết buồng tử Cung”. Tạp Chí Phụ sản 20 (3), 91-96. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1412.