Trần, Thị Ly, Thị Thu Hạnh Trần, và Mạnh Thắng Nguyễn. 2022. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân Có kết Quả Tế bào âm đạo – cổ tử Cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”. Tạp Chí Phụ sản 19 (4), 35-40. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.4.1280.