Phạm, Thị Quỳnh Nhi, Đức Vĩnh Lê, Văn Hiền Nguyễn, và Chí Kông Phạm. 2022. “Báo cáo trường hợp: Hội chứng Kallmann ở nữ”. Tạp Chí Phụ sản 19 (3), 65-69. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.3.1261.