Nguyễn, Việt Hà, Hải Hà Phạm, và Chí Thành Phan. 2020. “Chèn bóng buồng tử Cung cầm máu Trong khối U Nguyên bào nuôi: Nhân một trường hợp”. Tạp Chí Phụ sản 18 (3), 65-68. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.3.1122.