Mạc, Thủy Thảo Phương, Minh Thư Dương, và Trần Bảo Chi Nguyễn. 2021. “Viêm Vú dạng hạt: Báo cáo loạt Ca Và điểm Qua Y văn”. Tạp Chí Phụ sản 18 (4), 65-70. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.4.1097.