VÕ, V. C.; TRẦN, T. N. Q.; LÊ, M. T. Nghiên cứu hiệu quả sử dụng kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai tại Bệnh viện Bình An, Quảng Nam. Tạp chí Phụ sản, v. 21, n. 3, p. 9-14, 23 tháng 9 2023.