LÂM, ĐỨC T.; LÝ, T. M. T.; PHẠM, ĐẮC L. Tỷ lệ các loại nhau tiền đạo và một số yếu tố nguy cơ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2019 - 2021. Tạp chí Phụ sản, v. 21, n. 3, p. 15-21, 23 tháng 9 2023.