TRẦN, D. T.; HỒ, M. ĐẠT; LÊ, P. T.; NGUYỄN, C. L. Đánh giá tình trạng chảy máu bất thường từ tử cung dựa vào biểu đồ PBAC ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và các yếu tố liên quan . Tạp chí Phụ sản, v. 21, n. 3, p. 60-66, 25 tháng 9 2023.