PHAN, T. D.; NGUYỄN, V. T. Đánh giá tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật của nhân viên y tế tại một bệnh viện. Tạp chí Phụ sản, v. 20, n. 4, p. 62-67, 18 tháng 5 2023.