MAI, T. D.; NGUYỄN, ĐỨC T.; PHẠM, H. S.; NGUYỄN, T. H. P.; LÊ, L. H. Phân tích các yếu tố liên quan đến chỉ định phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2021. Tạp chí Phụ sản, v. 20, n. 3, p. 46-49, 10 tháng 10 2022.