PHẠM, T. ĐƠN; LÊ, Q. V.; PHẠM, T. T. Y.; NGUYỄN, V. T.; HOÀNG, T. T. H.; TRẦN, T. V.; VŨ, T. N. Chẩn đoán các tổn thương mô bệnh học trên bệnh phẩm sinh thiết buồng tử cung. Tạp chí Phụ sản, v. 20, n. 3, p. 91-96, 10 tháng 10 2022.