TRẦN, T. L.; TRẦN, T. T. H.; NGUYỄN , M. T. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp chí Phụ sản, v. 19, n. 4, p. 35-40, 7 tháng 3 2022.