DƯƠNG, V. S.; LÊ, S. P. Thai trứng lạc chỗ ở đoạn kẽ: Ca lâm sàng, tổng quan chẩn đoán và điều trị. Tạp chí Phụ sản, v. 19, n. 3, p. 57-60, 10 tháng 1 2022.