LÊ, T. T. M.; NGUYỄN, ĐẮC N.; TRẦN, T. N. Q.; LÊ, M. T. Nghiên cứu ảnh hưởng hội chứng chuyển hóa ở nam giới cặp vợ chồng vô sinh và kết quả thụ tinh nhân tạo. Tạp chí Phụ sản, v. 19, n. 3, p. 48-56, 10 tháng 1 2022.