MẠC, T. T. P.; DƯƠNG, M. T.; NGUYỄN, T. B. C. Viêm vú dạng hạt: Báo cáo loạt ca và điểm qua y văn. Tạp chí Phụ sản, v. 18, n. 4, p. 65-70, 11 tháng 5 2021.