Lâm, Đức T., Lý, T. M. T., & Phạm, Đắc L. (2023). Tỷ lệ các loại nhau tiền đạo và một số yếu tố nguy cơ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2019 - 2021. Tạp Chí Phụ sản, 21(3), 15-21. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1617